3.1. Reorganizarea activităţii de Gospodărie Comunală pe cinci sectoare teritorial-administrative

În cele ce urmează voi avansa propunerea ca teritoriul municipiului Iaşi să fie împărţit teoretic în cinci Sectoare Administrative – subunităţi executive, fără personalitate juridică.
Dacă se ia rîul Bahlui ca o axă de referinţă, vom considera că la sud de aceasta vor fi două sectoare, iar la nord de Bahlui, vor exista trei sectoare. Delimitarea lor se face ţinîndu-se cont de unele străzi (bulevarde) ce străbat Iaşul pe unele direcţii axiale. Prin urmare, propun delimitarea a 5 sectoare administrative după cum urmează:
Sectorul 1 – albastru: este cuprins între str.Podu Înalt – str.Bucovinei – str.Transilvaniei – str.Munteni – str.Păcurari – str.Octav Băncilă – Şos.Arcu – Str.Arcu – Bvd. Ştefancel Mare şi Sfânt – str. Palat –Podu Roş – Str.Prof.Dr.Mageron – Bvd. Tudor Vladimirescu – Bucşinescu – str.Elena Doamna – Tg.Cucu – Str.Sărărie – Şos.Sărărie.
Sectorul 2 – verde : este cuprins între: Şos. Sărărie – Str.Sărărie – Tg.Cucu –str.Elena Doamna – Bucşinescu – Str.Tudor Vladimirescu – Splai Bahlui stg.- str.Sf.Ioan – str.Aurel Vlaicu- cartierul Obreja – cartierul Tătăraşi – cartierul Moara de Vânt – Ciric
Sectorul 3 – galben: este cuprins între: Podu Roş – Splai Bahlui dreapta .- Bvd. Chimiei – Str. Sf.Ioan – Şos. Iaşi – Tomeşti – Calea Chişinăului – Cart.Socola – Motel Bucium – Str. Trei Fîntîni –Bvd. Poitiers – cartierul Frumoasa – Şoseaua Nicolina – Podu Roş.
Sectorul 4 – negru: este delimitat de: Şos. Nicolina – Podu Roş – Splai Bahlui stîng – Podu de Piatră – cartierul Mircea cel Bătrîn – Str.Podişului – str.Strugurilor – Aleea Tudor Neculai – Şos. Iaşi-Ciurea.
Sectorul 5- roşu: cuprins între: Podul Roş – str. Palat – Bvd. Ştefan cel Mare şi Sfânt – P-ţa Unirii – Str.Arcu – Şos.Arcu – str. Octav Băncilă – Str. Păcurari – Şos.Păcurari – str.Strămoşilor – str. Sarmisegetuza – Podu de Piatră – Şos.Naţională – Podul Roş.

3.2. Sectorul Administrativ – unitatea de bază a coordonării şi exercitării activităţii de Gospodărie Comunală

Scopul împărţirii teoretice a teritoriului municipiului în mai multe Sectoare Administrative (denumite în continuare prescurtat: SA), este în primul rînd de a coborî problemele care se adună spre rezolvare în clădirea primăriei, direct în fieful contribuabililor, cu avantajul benefic al cunoaşterii nemijlocite a acelora de natură administrativ-gospodărească şi a gestionării lor cu operativitate sporită.
Unitatea SA va avea sediul obligatoriu în interiorul sectorului ce-l reprezintă – de preferat cît mai în centrul acestuia.
Un SA va fi încadrat de 15-20 de persoane, cu funcţia de inspector de sector, şi operatori de date atestaţi. Un inspector de sector este o persoană cu studii superioare tehnice (ingineri sau subingineri), cu o mare experienţă profesională, care va avea ca sarcini de serviciu cunoaşterea continuă a tuturor problemelor apărute şi în curs de desfăşurare din domeniul său profesional, gestionarea lor, formarea Bazei de date cu elemente de specialitate în zona de responsabilitate, urmărirea în teren a unor lucrări de întreţinere şi de reparaţii a diverşilor operatori – îndeplinirea funcţiei de diriginte de şantier faţă de executanţii de lucrări. Inspectorul este prima persoană care are obligaţia să propună în urma fenomenelor observate în timpul reviziilor, lucrările minime necesare de a fi executate ( de întreţinere sau de reparaţii ), urgenţa acestora, cu o antemăsurătoare estimativă, să supravegheze direct în teren modul de acţiune al executanţilor, să avizeze sau să respingă Situaţiile de lucrări executate şi să facă observaţiile tehnice de specialitate.
Fiecare Sector Administrativ, va avea în mod obligatoriu inspectori pentru următoarele specialităţi:
inspector cu întreţinerea şi reparaţia curentă a străzilor, podurilor de şosea şi a pasajelor denivelate , urmărirea semnalizării rutiere şi siguranţei circulaţiei pe timpul iernii şi pe întreg parcursul anului – ( 5 – 8 persoane).
inspector cu probleme de salubritate şi protecţia mediului – va avea ca sarcini principale de serviciu urmărirea în teren a activităţii de curăţire şi spălare a străzilor, a activităţii de colectare şi evacuare a gunoiului menajer, a desfăşurării tuturor activităţilor de înfiinţare şi întreţinere a spaţiilor verzi pe raza sectorului – acţionînd în acest scop împreună cu organele abilitate – Garda de Mediu, Poliţia Locală – 5 – 8 persoane, din care un inspector va fi obligatoriu absolvent al Facultăţii de horticultură ( agricultură ).
inspector cu urmărirea avizării şi a autorizării lucrărilor de execuţie de intervenţie la avarii, branşamente, panotaj publicitar, alertarea regiilor la apariţia avariilor, legătura între Asociaţiile de Proprietari şi Regiile sau Serviciile primăriei ( 2 pers ).
inspector cu relaţiile cu publicul, informatizare şi secretariat – asigură preluarea permanentă (în timpul programului de lucru) a sesizărilor şi doleanţele cetăţenilor, înscriindu-le în opisul de probleme şi urmăreşte repartizarea corectă a lucrărilor şi a termenului legal de răspuns ( 2 pers )
inspector cu probleme de transport de călători şi iluminat public – autorizarea reclamelor luminoase, urmărirea consumului energiei consumate în sectorul public – relaţiile cu operatorii privaţi de transport şi agenţii economici beneficiari de reclame ( 1 pers ).
– colectivul este condus de un Şef de sector Administrativ, care în mod obligatoriu trebuie să fie absolvent al facultăţii de arhitectură.
Şeful S.A. are un adjunct (locţiitor) – inspector principal – care trebuie să fie obligatoriu specialist în drumuri şi poduri sau construcţii civile.
Atribuţiile unui Sector Administrativ sunt acelea de a controla şi a gestiona absolut tot ce se întîmplă în sectorul de responsabilitate, vegează cu întreg personalul ca toate activităţile desfăşurate cu firmele contractate să se petreacă în condiţii optime de calitate, să nu se execute pe raza sectorului lucrări fără autorizaţie, răspunde de observarea calităţii operaţiunilor desfăşurate, de decontarea corectă a cantităţilor de lucrări executate şi în paralel întocmeşte Banca de Date pe fiecare stradă din sector pe specialităţi, iar apoi menţine continuu actualizată această Bancă de Date.
Unitatea Sectorului Administrativ este unitatea de bază prin care Aparatul Central al primăriei cunoaşte şi coordonează eficient şi în timp real absolut orice situaţie ce se petrece pe raza de responsabilitate.
În paralel – dar independent – pe raza unui Sector Administrativ va funcţiona şi un Ghişeu Unic al Sectorului unde contribuabilii vor putea achita taxe şi impozite către Primărie, dar şi unde vor putea depune cereri şi petiţii spre soluţionare.
Aceste cereri şi petiţii vor fi preluate în prima fază de Şeful S.A. care va direcţiona pe loc cererea sau petiţia spre competentă rezolvare unui subordonat din Sector – dacă are competenţa suficientă pentru asta – sau către Aparatul Central, cu menţiunile necesare din partea Sectorului, unde este cazul.
În mod obligatoriu orice cerere sau petiţie primită prin Ghişeul Unic, va fi raportată şi către un Serviciu Specializat din Aparatul Central care va urmări răspunsul la termen şi competent al solicitării cetăţenilor.

3.3. Dotarea de bază a unui Sector Administrativ

O unitate SA va funcţiona într-o clădire aflată de regulă în proprietatea Primăriei sau în lipsă – într-un spaţiu închiriat – situat cît mai în centrul sectorului pe care îl deserveşte.
De asemenea, este necesar ca fiecare unitate SA să fie dotată cu 1-3 autoturisme şi eventual o autocamionetă, ce vor fi date în primire unor inspectori, cu posibilitatea ca timpul de folosire să fie împărţit între ei, în funcţie de natura şi urgenţa problemelor de rezolvat. Autovehiculele vor fi dotate cu GPS pentru a putea fi urmărite de la un server central.
În mod obligatoriu fiecare SA va trebui să fie dotat cu cel puţin 10 calculatoare performante legate în reţea şi racordate la Internet, imprimantă, cameră foto, video, scaner, copiator.
Urmează ca fiecare Şef de Sector să aibă în dotare un telefon mobil de serviciu pentru a putea primi şi transmite mesaje, sau comunicarea va fi asigurată în interiorul SA-ului cu staţie radio-telefon fixă şi staţii mobile, precum şi cu un telefon fix cu fax.(telefax).
Mobilierul clasic: o masă birou / inspector cu scaunul aferent şi rafturi pentru depozitarea lucrărilor, urmează să completeze dotarea unui SA.
Inspectorul Şef va avea pe lîngă atribuţiile de serviciu (acelea de coordonare a sectorului) şi pe acelea de gestionare a mijloacelor fixe din dotare şi se va subordona nemijlocit Directorului Departamentului de Gospodărie Comunală (City Managerului).
În principal, tot personalul care va încadra aceste Sectoare Administrative va fi redistribuit cu prioritate, prin reorganizarea altor Direcţii, Servicii şi Regii existente în prezent în subordinea primăriei.

3.4. Subordonarea Sectoarelor Administrative; Reorganizarea la nivelul conducerii Primăriei

Conform ideii exprimate anterior precum că Gospodăria Comunală este sectorul pivot în activitatea oricărei primării şi că aici este „linia întîi” unde se desfăşoară continuu bătăliile hotărîtoare, se cere şi reorganizarea corespunzătoare la nivelul central.
În mod normal, activitatea de G.C. este coordonată de către City Manager, iar per ansamblu şi acesta este teoretic în subordinea directă a primarului sau a unui viceprimar, aşa cum îşi împart sarcinile aceştia imediat dupăalegeri.
Coordonarea trebuie înţeleasă ca pe un continuu ajutor pe care acesta, cu funcţia pe care o deţine, să îl acorde funcţionarilor publici din primărie pentru a uşura îndeplinirea Hotărîrilor politice luate în Consiliul Local.
Viceprimarul (primarul) va trebui să uzeze de puterea funcţiei sale la nivelul Executivului, pentru a impune urgentarea unor măsuri legislative pe plan local, menite să simplifice şi să îmbunătăţească unele activităţi de servicii publice, să reprezinte instituţia Primăriei în relaţiile cu terţii în legătură cu activităţile ce sunt în desfăşurare, asigurînd legăturile şi conexiunile fireşti între diferitele Servicii sau Direcţii din subordinea Executivului, fără a impune măsuri cu caracter de directivă în contradictoriu cu specialiştii pe car-i subordonează.
City Managerul coordonează următoarele Departamente conduse de cîte un Şef de Departament (Director) :
1. Departamentul (Direcţia)Tehnic – compus în principal din următoarele Servicii şi Birouri :
– Serviciul Avize şi Autorizări ( eliberează orice aviz şi autorizaţie tehnică)

– Serviciul Investiţii
– Biroul organizare licitaţii investiţii şi Contractări
– Biroul urmărire Contracte şi decontări
– Serviciul Transport călători şi organizarea transportului
– Biroul Transport în comun operatori proprii şi privaţi
– Biroul evidenţă, transport şi autorizări Taxi
– Serviciul Urbanism şi organizarea Teritoriului
– Serviciul Circulaţie Rutieră şi Siguranţa Circulaţiei
2. Departamentul Furnizări de Servicii şi Utilităţi Publice (altele decît transportul de călători)
– Serviciul energie termică
– Serviciul energie electrică şi iluminat public
3. Departamentul Gospodărie Comunală
Serviciul de străzi, poduri şi pasaje
– Biroul de urmărire, întreţinere şi reparaţii străzi nemodernizate
– Biroul de urmărire, întreţinere şi reparaţii străzi modernizate
– Biroul de sistematizare şi siguranţa circulaţiei rutiere
– Biroul de întreţinere şi reparaţii poduri şi pasaje denivelate
– Biroul exploatare parcări publice
Serviciul de salubritate şi protecţia mediului
– Biroul de urmărire a curăţeniei şi ecologizării stradale
– Biroul de urmărire a colectării şi depozitării gunoiului menajer
Serviciul de parcuri ,zone verzi şi agrement
– Biroul de parcuri şi zone verzi urbane
– Biroul de întreţinere şi dezvoltare zone agrement
– Biroul întreţinere şi administrare Baze Sportive
4. Departamentul întreţinere şi consolidare versanţi, de Organizare a serbărilor, a tîrgurilor şi a altor manifestaţii locale

– Sectorul executiv de întreţinere şi consolidare versanţi
– Biroul de evaluare şi intervenţie la calamităţi
– Biroul pentru organizarea şi gestionarea sărbătorilor locale, a tîrgurilor, expoziţiilor, precum şi a altor manifestaţii publice